Allah'ın 99 İsmi

ALLAH
Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

Er-Rahman
Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

Er-Rahim
Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

El-Melik
Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

El-Kuddüs
Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.

Es-Selam
Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.

El-Mü'min
Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.

El-Müheymin
Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

El-Aziz
İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.

El-Cebbar
Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

El-Mütekebbir
Büyüklükte eşi, benzeri yok. 

El-Halık
Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

El-Bari
Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

El-Musavvir
Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

El-Gaffar
Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

El-Kahhar
Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.

El-Vehhab
Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

Er-Rezzak
Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

El-Fettah
Her türlü sıkıntıları gideren.

El-Alim
Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

El-Kabıd
Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

El-Basıt
Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

El-Hafıd
Kâfir ve facirleri alçaltan.

Er-Rafi
Şeref verip yükselten.

El-Mu'ız
Dilediğini aziz eden.

El-Müzil
Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

Es-Semi
Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

El-Basir
Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

El-Hakem
Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi. 

El-Adl
Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

El-Latif
Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

El-Habir
Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

El-Halim
Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

El-Azim
Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

El-Gafur
Affı, mağfireti bol.

Eş-Şekür
Az amele, çok sevap veren.

El-Aliyy
Yüceler yücesi, çok yüce.

El-Kebir
Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

El-Hafız
Her şeyi koruyucu olan.

El-Mukit
Rızıkları yaratan.

El-Hasib
Kulların hesabını en iyi gören.

El-Celil
Celal ve azamet sahibi olan.

El-Kerim
Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

Er-Rakib
Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

El-Mucib
Duaları, istekleri kabul eden.

El-Vasi
Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

El-Hakim
Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

El-Vedud
İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

El-Mecid
Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.

El-Bais
Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

Eş-Şehid
Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

El-Hak
Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

El-Vekil
Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

El-Kaviyy
Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

El-Metin
Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.

El-Veliyy
Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

El-Hamid
Her türlü hamd ve senaya layık olan.

El-Muhsi
Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

El-Mübdi
Maddesiz, örneksiz yaratan.

El-Muid
Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

El-Muhyi
İhya eden, yarattıklarına can veren.

El-Mümit
Her canlıya ölümü tattıran.

El-Hayy
Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

El-Kayyum
Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

El-Vacid
Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

El-Macid
Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

El-Vahid
Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan. 

Es-Samed
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

El-Kadir
Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

El-Muktedir
Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi. 

El-Mukaddim
Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan. 

El-Muahhir
Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

El-Evvel
Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

El-Ahir
Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

Ez-Zahir
Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.

El-Batın
Aklın tasavvurundan gizli olan.

El-Vali
Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

El-Müteali
Son derece yüce olan.

El-Berr
İyilik ve ihsanı bol olan.

Et-Tevvab
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

El-Müntekım
Asilerin, zalimlerin cezasını veren.

El-Afüvv
Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

Er-Rauf
Çok merhametli, pek şefkatli.

Malik'ül Mülk
Mülkün, her varlığın sahibi.

Zül'Celali vel İkram
Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

EL-Muksit
Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

El-Cami
İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.

El-Ganiyy
İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

El-Mugni
Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

El-Mani
Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

Ed-Darr
Elem, zarar verenleri yaratan.

En-Nafi
Fayda veren şeyleri yaratan.

En-Nur
Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

El-Hadi
Hidayet veren.

El-Bedi
Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

El-Baki
Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

El-Varis
Her şeyin asıl sahibi olan.

Er-Reşid
İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

Es-Sabur
Ceza vermede, acele etmeyen.

Bu ismi paylaş

Siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Baş harfine göre isim arayın

A B C Ç D E F
G H I İ J K L
M N O Ö P R S
Ş T U Ü V Y Z

Adına veya anlamına göre isim arayın